Duomenų valdytojas - UAB Press Express, įmonės kodas 110803787, registracijos adresas M. Šleževičiaus g. 7, Vilnius (toliau – „Bendrovė”).
Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims (toliau – „Duomenų subjektams“), kurie naudojasi Bendrovės paslaugomis ir produktais arba lankosi interneto svetainėje www.pressexpress.lt.
Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį, informuoja Duomenų subjektus, kokias teises jie turi.
Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Duomenų subjektas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

Asmens duomenų tvarkymas
Bendrovė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaudamasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai perka produktus, užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, ar registruojasi interneto svetainėje.
Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso.
Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Duomenų šaltiniai
Bendrovė tvarko pačių Duomenų subjektų pateiktus duomenis, kai jie naudojasi Bendrovės paslaugomis arba interneto svetaine.
Duomenys gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui: WIFI, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisako paslaugas ar apsilanko interneto svetainėje.
Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, pavyzdžiui, sąskaitų išrašymas, negalės būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.
Bendrovė asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
a) leidinių prenumeratos užsakymo ir pristatymo tikslais tvarko šiuos prenumeratorių duomenis: vardą, pavardę, adresą, mobilaus telefono numerį, elektroninio pašto adresą, leidinio užsakymo datą;
b) sąskaitų išrašymo ir apskaitos tikslais tvarkomi šie asmens duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, kvito informacija;
c) prašymų ir atsiliepimų administravimo tikslu tvarkomi duomenys: vardas, miestas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
d) įdarbinimo Bendrovės tinkle tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, miestas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, CV.
Norėdami sužinoti daugiau apie tvarkomų asmens duomenų kategorijas, galite kreiptis į Bendrovę skyriuje „Duomenų subjektų teisės“ aprašyta tvarka arba į duomenų apsaugos pareigūną rusne@duomenuapsauga.eu Mokslininkų g. 6A, Vilnius MB Asmens duomenų apsauga.

Duomenų tvarkymo terminas
Asmens duomenys tvarkomi tiek laiko, kiek reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, bet ne ilgiau nei 5 metus. Asmens duomenys, kuriuos tvarkyti įpareigoja atitinkami teisės aktai, tvarkomi ne trumpiau nei nurodyta minėtuose teisės aktuose.

Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu
Bendrovė nekaupia duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais.

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams
Bendrovė tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (Duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka arba teisėsaugos institucijoms, siekiant ištirti teisės aktų pažeidimus.
Bendrovė perduoda duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu.
Bendrovė gali teikti duomenis teismui arba valstybės institucijoms atsakydami į jų prašymus ir tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.
Bendrovė gali teikti duomenis bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas arba reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms.

Duomenų tvarkytojai
Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys interneto svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos paslaugas, rinkodaros ir ryšių su klientais valdymo sistemos bei kitas paslaugas.
Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kuri yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, siekia užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Duomenų saugumas
Bendrovė įgyvendina ir nuolat atnaujina atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Slapukai
Siekdami pagerinti naršymą Bendrovės interneto svetainėje, naudojame slapukus (angl. „cookies“) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos asmens kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą interneto svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie interneto svetainės naudotojo elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti interneto svetainę bei teikiamas paslaugas.
Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
Daugiau informacijos apie slapukus pateikiama čia: http://www.allaboutcookies.org, https://policies.google.com/technologies/ads.

Press Express svetainėje naudojami slapukai:

Slapukas Galiojimo laikas Aprašymas
__zlcmid 1 metus Naudojamas siekiant pagerinti interneto svetainės našumą ir funkcionalumą.
cookie_ue 1 metus Renka informaciją apie vartotojus sutikusius su įmonės slapukų politika ir yra naudojamas atskirti vartotojus, kuriems slapukų politikos pranešimas nebuvo parodytas.
PHPSESSID 1 valanadą Saugo sesijos ID, naudojamas puslapio funkcionalumui pagerinti (pvz: krepšelio turinio išsaugojimui).

Nuorodos į kitas svetaines
Vartotojų patogumui ir informacijai Svetainėje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines. Bendrovė neprisiima atsakomybės už tokių svetainių privatumo politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą. Rekomenduojama susipažinti su kiekvienos interneto svetainės privatumo politikos nuostatomis atskirai.

Duomenų subjektų teisės
Duomenų subjektai turi šias teises:
a) teisę žinoti (būti informuotais) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB Press Express arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
g) teisę reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma;
h) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Duomenų subjektas, Bendrovei pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu paštu pateikti Bendrovei rašytinį prašymą (toliau Prašymas) dėl jo teisių įgyvendinimo. Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia atsakymą.
Duomenų subjektas į bendrovę gali kreiptis šiais būdais: telefonu: (8 5) 230 4402; elektroniniu paštu: info@pressexpress.lt; atvykti į bendrovę (M. Šleževičiaus g. 7, LT-06326 Vilnius).

Kitos nuostatos
Bendrovė gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo interneto svetainėje.